Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Z uwagi na art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: RODO, informujemy, że:


1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PBS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Odrano-Wola (05-825), przy ulicy Błękitnej 21 C (dalej jako: Administrator);


2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”;


3.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez PBS IT Sp. z o.o., w oparciu o:


4.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO;


5.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:


6

Przysługuje Państwu:


7.

Jednocześnie nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 RODO, w zakresie przetwarzania danych objętego celem określonym w pkt. 3 lit. a oraz b niniejszej informacji, z uwagi na fakt, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;


8.

Podanie przez Państwa danych:


9.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


go-top