Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


W wypełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informuję, że:


1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pro Business Solutions IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Odrano-Woli, ul. Błękitna 21C, Grodzisk Mazowiecki (05-825), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000382284, NIP 5291793780, REGON 142876771 oraz „Pro Business Solutions” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Błękitna 21c, Odrano-Wola wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000675024, NIP 5291816506, REGON 367120599 („Administrator”).


2.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją/negocjacją umowy  zawartej przez Administratora z Pani/Pana Pracodawcą (zleceniodawcą/usługobiorcą), z uwagi na wskazanie Pani/Pan jako osoby uprawnioną do kontaktu z Administratorem w bieżących sprawach związanych negocjacją/realizacją umowy.


3.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Pani/Pana Pracodawcę – w następujących celach:


4.

Administrator przetwarza dane osobowe, jakie zostały mu przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana lub przez Pani/Pana Pracodawcę. Administrator przetwarza następujące kategorie danych:


5.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (np. usługi informatyczne) oraz podmiotom, którym Administrator ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych.


6

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.


7.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania zawartej z Pani/Pana Pracodawcą umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – nie dłużej niż do upływu okresu ich przedawnienia lub prawomocnego zakończenia postępowania, których są przedmiotem.


8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość nawiązania z Panią/Panem przez Administratora kontaktu w związku z procesem zawierania lub wykonywania umowy z Pani/Pana Pracodawcą. Odmowa podania danych lub żądanie ich usunięcia uniemożliwi Administratorowi taki kontakt.


9.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:


10.

Oprócz uprawnień, o jakich mowa w punkcie 9 powyżej, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Pani/Pana Pracodawcę. Administrator zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą mu niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


11.

Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie przetwarzanych przez siebie danych osobowych nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych.


12.

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych na wskazany w punkcie 1 powyżej adres siedziby Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail [email protected].go-top